Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/bppl/domains/bppl.pl/public_html/projekt.php:2) in /home/bppl/domains/bppl.pl/public_html/inc/func.php on line 33
pleszewska biblioteka publiczna
główna | aktualności | o bibliotece | zbiory | działalność kulturalna | biblioteki w powiecie | wtorek, 12 grudnia 2017
PROJEKT "DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE W INTERNECIE ARCHIWALIÓW PLESZEWA"Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Knferencja


Digitalizacja i udostępnienie w Internecie archiwaliów Pleszewa

18.12.2009
17 grudnia odbyła się konferencja prasowa kończąca realizację projektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie nad nazwą "Digitalizacja i udostępnienie w Internecie archiwaliów Pleszewa". Spotkanie, podczas którego zaprezentowano efekty projektu zgromadziło liczną publiczność.
Konferencję poprowadził rzecznik Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Marcin Konieczny. Otwarcia dokonał burmistrz Miasta i Gminy Pleszew - Marian Adamek. W swym wystapieniu podkreślił znaczenie inicjatywy podjętej przez bibliotekę, zwłaszcza dla młodego pokolenia Pleszewian.
Następnie informacje o projekcie, jego założeniach, przebiegu i efektach przedstawiła dyrektor biblioteki - Elżbieta Mielcarek. O idei digitalizacji i Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej mówił zastępca Prezesa Zarządu Poznańskiej fundacji Bibliotek naukowych - prof. Mirosław Górny, a charakterystykę zdigitalizowanych zbiorów przedstawił dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu - Henryk Krystek.
Zadanie realizowane było od czerwca do grudnia tego roku. W jego ramach przeniesiono na format cyfrowy 468 jednostek archiwalnych - w sumie 88.700 kart. Znalazły się wśród nich trzy zespoły dokumentów o odmiennym charakterze : Akta miasta Pleszewa z lat 1428-1805, Cechy miasta Pleszewa z lat 1630-1945, Wydział Powiatowy w Pleszewie z lat [1822-1889] 1890-1920 [1920-1926]. Materiały te stanowią podstawowe źródło historyczne do dziejów Pleszewa. Są to staropolskie akta miasta Pleszewa oraz akta cechów pleszewskich, które sięgają aż okresu międzywojennego. Pierwsze zostały wytworzone przez władze miasta, drugie przez funkcjonujące w mieście organizacje o dużej samodzielności. Trzeci zespół związany jest z instytucją o szerszym zasięgu terytorialnym. Są to akta pruskiego Wydziału Powiatowego.
Realizacji projektu towarzyszyło wydanie płyty DVD z pełnym zestawem przedmiotowych dokumentów, które zostaną rozdane bezpłatnie instytucjom edukacyjno-kulturalnym w gminie, powiecie i regionie.
Ponadto zgodnie z założeniami projektu zdigitalizowane archiwalia zostały zamieszczone na stronach WBC, stanowiąc największy zbiór archiwaliów miast wielkopolskich zamieszczonych na Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Projekt realizowany był w ramach priorytetu "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego" programu "Dziedzictwo kulturowe" uruchomionego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Jego wartość to 121.287 zł z czego 90.287 zł pochodziło ze środków MKiDzN. Udział finansowy w realizacji zadania miało też Archiwum Państwowe w Poznaniu. Pozostałe środki pochodziły z budżetu biblioteki.
Dzięki zrealizowaniu tego zadnia najstarsze dokumenty dotyczące Pleszewa nie tylko zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, ale i udostępnione w systemie on-line szerokiej rzeszy odbiorców bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych. Stały się też ważnym elementem promocji miasta.
DOBIEGA KOŃCA DIGITALIZACJA ARCHIWALIÓW PLESZEWA

3.11.2009
Zakończono już prace związane z weryfikacją merytoryczną i techniczną zdigitalizowanych w ramach projektu "Digitalizacja i udostępnianie w Internecie archiwaliów Pleszewa".
Obecnie zeskanowane i opracowane archiwalia są zamieszczane na stronie internetowej, w zasobach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). WBC wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.
Źródło: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text?id=library-desc

Elektroniczna edycja historycznych źródeł do dziejów Pleszewa zostanie także udostępniona na płytach DVD. Płyty te trafią do szkół, bibliotek gminnych, filii bibliotecznych BPMiG w Pleszewie, instytucji kulturalno-edukacyjnych w powiecie pleszewskim oraz wielkopolskich instytucji naukowych.


Fragment najstarszej Księgi miasta Pleszewa ze wzmianką o plebanie Ottonie
(AP, Miasto Pleszew I/2 s. 2)


Fragment laudum sejmiku gospodarskiego województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie, 10 wrzesnia 1737 r.
(APP, Poznań Gr. 1220, k. 258v)

RUSZA KOLEJNY ETAP PRAC DIGITALIZACYJNYCH ARCHIWALIÓW PLESZEWA

2.10.2009
W październiku rozpoczęły się prace nad uzupełnianiem i weryfikacją zapisów inwentarzowych zdigitalizowanych materiałów archiwalnych dotyczących historii Pleszewa. Prace wykonywane są przez pracowników Archiwum Państwowego w Poznaniu. W kolejnym etapie prac digitalizacyjnych wymienione wyżej archiwalia poddane zostaną weryfikacji merytorycznej i technologicznej.
Materiały stanowią podstawowe źródło historyczne do dziejów Pleszewa. Staną się niezwykle przydatne przy pisaniu opracowywanej monografii miasta. Znajdziemy w nich wiadomości dotyczące właścicieli miasta i kształtowania się struktury władzy a także bardzo bogate źródła dotyczące rady miejskiej. Do najstarszych dokumentów należą księgi wójtowskie i ławnicze. Wszystkie one pozwalają ustalić organizację i kompetencje poszczególnych organów władz miejskich. Dzięki ww. dokumentom usystematyzować można przywileje otrzymywane zarówno od właścicieli jak i władzy królewskiej. Osobnym obszernym zasobem są akta cechowe obrazujące działalność poszczególnych branż: kowali, szewców, krawców, młynarzy, rzeźników, piwowarów, płócienników itd. Pokazują one rozwój gospodarczy staropolskiego Pleszewa. W źródłach znajdujemy także informację dotyczące życia religijnego, uposażeń kościoła, działalności parafii. Dokumenty obrazują także życie kulturalne, stosunki między mieszczanami i mniejszościami narodowymi.
Zadanie pn. "Digitalizacja i udostępnienie w Internecie archiwaliów Pleszewa jest realizowane w ramach Priorytetu V. "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego" Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe" Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego


DIGITALIZACJA ROZPOCZĘTA !

3.08.2009
Trwają prace związane z digitalizacją materiałów archiwalnych Pleszewa znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Cenne dokumenty są obecnie skanowane profesjonalnym sprzętem w siedzibie Archiwum.
Zadanie polega na digitalizacji materiałów archiwalnych z historii miasta Pleszewa oraz ich wydaniu w formie płyty DVD i opublikowaniu w zasobach internetowych Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
Celem podjętego przez Bibliotekę działania jest ochrona dziedzictwa kulturowego, zabezpieczenia cennych archiwaliów przed zniszczeniem, a także ich upowszechnienie oraz udostępnienie przeniesionych na format cyfrowy dokumentów szerokiemu gronu odbiorców poprzez udostępnienie ich również w Internecie.
Udostępnienie tak opracowanych źródeł ułatwi pracę wielu badaczom, nie tylko historykom, ale również reprezentantom innych nauk m.in. historykom sztuki czy kulturoznawstwa.
Zadanie pn. "Digitalizacja i udostępnienie w Internecie archiwaliów Pleszewa jest realizowane w ramach Priorytetu V. "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego" Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe" Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.
Kwota dofinansowania ze środków MKiDN wynosi ponad 90.000 złotych.
DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.07.2009
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturalnego na realizację projektu pod nazwą "Digitalizacja i udostępnianie w Internecie archiwaliów Pleszewa".
Projekt ten realizowany będzie w ramach programu operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe".
Projekt zakłada digitalizację materiałów archiwalnych z okresu staropolskiego miasta Pleszewa, znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Stanowią one bardzo cenne źródła historyczne do dziejów naszego miasta. Na format cyfrowy przeniesione zostaną Akta miasta Pleszew z lat 1428-1805, Cechy miasta Pleszew z lat 1630-1945 a także akta Wydziału Powiatowego w Pleszewie z XIX i początku XX wieku. Łącznie digitalizacji poddanych zostanie ponad 88 tysięcy stron/kart.
Po poddaniu w/w materiałów obróbce cyfrowej zostaną one wydane w formie płyty DVD oraz opublikowane w zasobach internetowych Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
Realizacja projektu pozwoli na zabezpieczenie cennych archiwaliów przed zniszczeniem. Nadanie postaci cyfrowej tak ważnym dokumentom przyczyni się do upowszechnienia i udostępnienia ich szerokiemu gronu odbiorców, poprzez umieszczenie ich w Internecie.
Bez wątpienia będą stanowić dużą pomoc przy pisaniu, opracowywanej obecnie monografii Pleszewa.
Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na dzień 30 grudnia 2009 roku.

katalog powiatowy
katalog Pleszew
zamawianie i rezerwacja
regionalia
audiobooki - nowości 2017
nowości książkowe - grudzień
kontakt
godziny otwarcia
licznik: 382498

BPMiG w Pleszewie pełni zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pleszewskiego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie


ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK - Priorytet II

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla Bibliotek"


Koło SBP w Pleszewie


© Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie